Anne Baba ve Müslümanlar için Dua

 Anne Baba ve Müslümanlar için Dua
Okunuyor Anne Baba ve Müslümanlar için Dua

Peygamberimiz (s.a.s.); “Yanında sadaka verecek bir şey bulunmayan kimse şöyle dua etsin” buyurmuştur:

Okunuşu: “Allâhümme salli ‘alâ Muhammedin ‘abdike ve rasûlike ve salli ale’l-mü’minîne ve’l-mü’minâti ve’l- müslimîne ve’l-müslimâti.”
Anlamı: “Allah’ım! Kulun ve peygamberin Muhammed’e merhamet eyle, mü’min erkek ve kadınlara, Müslüman erkek ve kadınlara merhamet eyle. ”
Bu dua o kişi için sadaka olur, (İbn Hıbbân, Ed’ıye,No: 903)

Aşağıdaki ayetler sözlü olarak Yüce Allah’a yönelip nasıl tevbe ve istiğfar yapılacağını ve kendisinden ne şekilde iyilik ve af talebinde bulunulabileceğini bizlere öğretmektedir.Okunuşu: “Rabbenâ âtinâ fi’d-dünyâ haseneten ve fi’l- âhırati haseneh. Ve kınâ ‘azâbe’n-nâr.
Rabbenâ lâ tüâhıznâ in nesînâ ev ahta’nâ.
Rabbenâ ve lâ tahmil ‘aleynâ ısran kemâ hameltehû ‘ale’l-lezîne min kablinâ,
Rabbenâ ve lâ tühammilnâ mâ lâ tâkate lenâ bih. Va’fü annâ vağfir lenâ verhamnâ, ente mevlânâ fensurnâ ‘ale’l- kavmi’l-kâfirîn.
Rabbene’ğfır lenâ zünûbenâ ve isrâfenâ fî emrinâ ve sebbit akdâmenâ ve’nsurnâ ‘ale’l-kavmi’l-kâfırîn.
Rabbenâ fağfir lenâ zünûbenâ ve keffir ‘annâ seyyiâtinâ ve teveffenâ me’a’l-ebrâr.
Rabbenâ zalemnâ enfıisenâ ve in lem tağfir lenâ ve terhamnâ lenekûnenne mine’l-hâsirîn.
Rabbena’ğfir lî ve livâlideyye ve lil-müminîne yevme yekûmü’l-hısâb.
Rabbenâ âmennâ feğfır lenâ verhamnâ ve ente hayrü’r-Râhımîn.
Rabbiğfir verham ve ente hayru’r-Râhımîn.
Rabbena’srif ‘annâ ‘azâbe cehenneme inne ‘azâbehâ kâne ğarâmen innehâ sâet müstekarren ve mükâmen.
Rabbi innî zalemtü nefsi feğfir lî fe ğafera lehû innehû hüve’l-ğafûru’r- Rahim.
Rabbene’ğfir lenâ ve li ihvânine’l-lezîne sebekûnâ bi’l-îmâni ve lâ tec’al fî kulûbinâ ğıllen lillezîne âmenû Rabbenâ inneke raûfur-Rahim.”
Anlamı: “Rabbimiz! Bize dünyada da iyilik ver, ahirette de iyilik ver ve bizi ateş azabından koru. (Bakara,2/201)
Ey Rabbimiz! Unutur, ya da yanılırsak bizi sorumlu tutma! Ey Rabbimiz! Bize, bizden öncekilere yüklediğin gibi ağır yük yükleme. Ey Rabbimiz! Bize gücümüzün yetmediği şeyleri yükleme! Bizi affet. Bizi bağışla. Bize acı! Sen bizim Mevlâmızsın. Kâfirler topluluğuna karşı bize yardım et. (Bakara, 2/286)
Rabbimiz! Bizim günahlarımızı ve işimizdeki taşkınlıklarımızı bağışla ve (yolunda) ayaklarımızı sağlam tut. Kâfir topluma karşı bize yardım et. ” (Âl-i imrân, 3/147)
“Rabbimiz! Günahlarımızı bağışla. Kötülüklerimizi ört. Canımızı iyilerle beraber al. ” (Âi-i İmrân, 3/193)
“Rabbimiz! Biz kendimize zulüm ettik. Eğer bizi bağışlamaz ve bize acımazsan mutlaka ziyan edenlerden oluruz. ” (A’râf, 7/23)
“Rabbimiz! Hesap görülecek günde, beni, ana-babamı ve inananları bağışla. ” (İbrahim, 14/41)
“Ey Rabbimiz! Biz inandık, bizi bağışla, bize merhamet et, sen merhamet edenlerin en hayırlısısın.”  (Mü’minûn, 23/109)
“Rabbim! Bağışla, merhamet et. Çünkü sen merhamet edenlerin en hayırlısısın!” (Mü’minûn, 23/118)
“Ey Rabbimiz! Bizden cehennem azabını uzaklaştır, gerçekten onun azabı sürekli bir helâktir! Şüphesiz, ne kötü bir durak ve ne kötü bir konaktır orası. ” (Furkan, 25/65-66)
“Rabbim! Şüphesiz ben nefsime zulmettim. Beni affet, dedi. Allah da onu affetti. Şüphesiz O, çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. (Kasas,28/16)
“Ey Rabbimiz! Bizi ve bizden önce iman etmiş olan kardeşlerimizi bağışla. Kalplerimizde, iman edenlere karşı hiçbir kin tutturma! Ey Rabbimiz! Şüphesiz sen çok esirgeyicisin, çok merhametlisin. ” (Haşr, 59/10)

Yapılan Yorumlar
Bir Yorum Yapın