Namazdan Sonra Okunacak Dua

 Namazdan Sonra Okunacak Dua
Okunuyor Namazdan Sonra Okunacak Dua

Peygamber Efendimiz (s.a.v) namazdan sonra aşağıdaki duaları okumuştur.
Resûlullah (s.a.s.), teşehhüdden sonra şu duayı okumuştur:

Okunuşu: “Allahümme innî e’ûzü bike min azâbi cehennem. Ve e’ûzü bike min azâbi’l-kabri. Ve e’ûzü bike min fıtneti’d-deccâli. Ve e’ûzü bike min fıtneti’l-mahyâ ve’l-memât.”
Anlamı: “Allah ’ım! Ben cehennem azabından Sana sığınırım. Kabir azabından da Sana sığınırım. Deccal fitnesinden de Sana sığınırım. Hayat ve ölüm fitnesinden de sana Sığınırım” (Ebû Dâvud, Salât, 184)

Sahabeden Muğire b. Şube, Resûlullah (s.a.s.)’ın namazdan ayrıldığında şöyle duada bulunduğunu nakletmiştir:


Okunuşu: “Lâ ilâhe illallâhu vahdehû lâ şerike leh. Lehü’l-mülkü ve lehü’l-hamdü ve hüve ‘ala külli şey’in kadir.
Allahümme lâ mânia limâ a’tayte ve lâ mu’tıye limâ mena’te ve lâ yenfeu ze’l-ceddi minke’l-ceddü.”
Anlamı: “Allah’tan başka ilâh yoktur; birdir, ortağı yoktur. Mülk de O’nundur, hamd de O’nundur. O, her şeye kadirdir.
Allah’ım! Senin verdiğine kimse engel olamaz, vermediğini de kimse veremez. Hiçbir iyilik sahibi kendiliğinden faydalı olamaz; zira iyilik sendendir.” (Müslim,Mesâcid, 137)

Abdullah b. Zübeyr (r.a.), her namazdan sonra selâm verince şöyle derdi:


Okunuşu: “Lâ ilahe illallâhu vahdehu lâ şerike leh. Lehü’l-mülkü ve lehü’l-hamdü ve hüve ‘alâ külli şey’in kadîr.
Lâ havle ve lâ kuvvete illâ billah. Lâ ilâhe illâllahu ve lâ na’büdü illâ iyyâhu lehü’n-ni’metü ve lehü’l-fadlu ve lehüs-senâu’l-hasen. Lâ ilâhe illallâhu muhlisine lehü’d-dîne ve lev kerihe’l- kâfırûn.”
Anlamı: “Allah’tan başka ilâh yoktur; birdir, ortağı yoktur. Mülk de O’nundur, hamd de O’nundur. O, her şeye kadirdir. Allah’tan başka kuvvet ve kudret sahibi yoktur. Allah’tan başka ilâh yoktur. Ancak O’na ibadet ederiz. Nimet de O’nundur, lütuf da. Güzel övgüler de O’nundur. Allah’tan başka ilâh yoktur. Kâfirlerin hoşuna gitmese de bunu dinde ihlâsla ifade ederiz.” (Müslim, Mesâcid, 139)

Muaz (r.a.) şöyle diyor: Resûlullah (s.a.s.), elimden tuttu; “Ey Muaz, Allah’a yemin ederim ki, seni çok seviyorum! Her namazın ardından şöyle demeyi terk etme” dedi:


Okunuşu: “Allahümme e’ınnî ‘alâ zikrike ve şükrike ve husni ‘ıbâdetike.”
Anlamı: “Allah ’ım! Zikrine, şükrüne ve sana güzel ibadete karşı bana yardım eyle.” (Ebû Davud, Salât, 361)

Resûlullah (s.a.s.), namazın ardından şöyle dua ederdi:


Okunuşu: “Allahümme innî e’ûzü bike mine’l-küfri ve’l-fakrı Allahümme innî e’ûzü bike min ‘azâbi’l-kabri.”
Anlamı: “Allah’ım! Küfürden ve fakirlikten Sana sığınırım. Allah’ım, kabir azabından da sana sığınırım. ” (Ebû Davud, Edeb, 110)


Okunuşu: “Allâhümme yâ mukallibe’l-kulûbi, şebbit kalbi ‘alâ dînike.”
Anlamı: “Ey kalpleri döndüren (kalplere hükmeden) Allah’ım; benim kalbimi dinin üzerine sabit kıl. ” (Tirmizî, Kader, 7)

Peygamberimiz (s.a.s.), sabah namazında selamdan sonra şöyle dua etmiştir:


Okunuşu: “Allâhümme innî es’elüke ‘ilmen nâfı’an ve rızkan tayyiben ve ‘amelen mütekabbelen.”
Anlamı: “Allah ’ım! Faydalı ilim, helâl rızık ve makbul amel İstiyorum.” (İbn Mace, İkameti’s-Salah, 32)


Okunuşu: “Allâhümme innî es’elüke’s-sebâte fi’l-emri. Ve es’elüke ‘azîmete’r-ruşdi. Ve es’elüke şükra ni’metike ve hüsne ‘ıbâdetike. Ve es’elüke lisânen sâdikan ve kalben selîmen. Ve e’ûzü bike min şerri mâ ta’lemü. Ve es’elüke min hayri mâ ta’lemü. Ve esteğfiruke mimmâ ta’lemü. İnneke ente ‘allâmü’l-ğuyûb.”
Anlamı: “Allah’ım! Senden dinde sebat etmemi istiyorum.
Doğrulukta kararlı olmak istiyorum.
Nimetine şükretmek ve ibadetini en güzel biçimde yapmak istiyorum.
Doğru söyleyen bir dil, sağlıklı ve sana teslim olan bir kalp istiyorum.
Bildiğin her zararlı şeyin şerrinden sana sığınıyorum.
Bildiğin her hayırlı şeyi istiyorum.
Bildiğin her günah için bağışlamanı diliyorum. Sen gizli olan şeyleri çok iyi bilensin.” (Tirmizî, De’avât, 23)

Namaz bittikten sonra bir Müslüman, gönlünden geçirdiği şekilde dilek ve temennilerini yüce Allah’a iletebilir, bu bir duadır. Bu duada gönül, samimiyet ve ihlas önemlidir. Bazen kelimelere dökülmediği hâlde, gözyaşları ile bezenmiş dualar daha da bir anlam ifade eder. Riyadan uzak, hürmet ve vakarla yüce Allah’a yalvarma, duanın kabulü için önde gelen şartlardır. Namazlardan sonra Hz.Peygamberden bazı dua örnekleri nakledilir. Bunların dışında da bir mü’min istediği biçimde Allah’a duada bulunabilir.

Namazdan Sonra Türkçe Olarak Yapılabilecek Dualar

“Allah’ım! Sıkıntıdan, üzüntüden, acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten, kalp katılığından, gafletten, zilletten, meskenetten sana sığınırım.
Allah’ım! Zulmetmekten ve zulme uğramaktan sana sığınırım.
Allah’ım! Günahtan, cehennem azabından, kabir azabından, zenginliğin fitnesinden, fakirliğin fitnesinden sana sığınırım.
Allah’ım! Çekilmez belalardan, isyana düşmekten, görülmez kazadan ve düşmanları sevindirecek musibetlerden sana sığınırım.
Allah’ım! Verdiğin nimetlerin son bulmasından, verdiğin sağlık ve afiyetin gitmesinden, azabının ansızın gelmesinden ve her türlü gazabından sana sığınırım.
Allah’ım! Günahlardan ve masiyetlerden sana sığınırım.
Allah’ım! Gün içinde, geceleyin ve her an gelebilecek kötülüklerden, kötü arkadaştan, kötü komşudan sana sığınırım.
Allah’ım! Kalbimi nifaktan, amelimi riyadan, dilimi yalandan, gözümü hıyanetten temizle. Çünkü sen gözlerin hain bakışlarını ve kalplerin sakladıklarını bilirsin.
Allah’ım! Hayatta kaldığım sürece masiyetleri terk etmem konusunda bana yardım et! Sıkıntılara düşmemem konusunda da bana yardım et!
Allah’ım! Ayıplarımı ört, korktuklarımdan emin eyle. Beni önümden, arkamdan, sağımdan, solumdan ve üstümden gelebilecek her türlü tehlikeye karşı muhafaza buyur.
Allah’ım! Sıhhat, iffet, emanet, güzel ahlâk ve takdire rıza istiyorum.
Allah’ım! Bedenime, kulağıma, gözüme, bedenime sağlık ve afiyet ver.
Allah’ım! İşlediğim tüm günahlarımı bağışla. Ömrümün geriye kalan kısmında beni günah işlemekten muhafaza buyur. Bana razı olacağın tertemiz işler yapmayı nasip eyle.
Allah’ım! Beni göz açıp kapayacak kadar bile nefsime bırakma.
Allah’ım! Bana öğrettiklerinden yararlanmamı nasip eyle, bana faydalı olacak şeyleri öğret ve yarar sağlayacak ilim lütfeyle.
Allah’ım! İlmimi artır. Beni hidayete ulaştırdıktan sonra kalbimi eğriltme. Bana rahmetinden lütfet. Muhakkak ki sen çok lütufkârsın.
Allah’ım! Bana lütfettiğin rızkı bereketli kıl ve beni kanaatkar eyle.
Allah’ım! Bana takva ver ve beni arındır. En iyi arındıran sensin. Sen benim yardımcım ve mevlamsın.
Allah’ım! Günahımı bağışla, rızkımı bollaştır ve verdiğin rızkı hakkımda bereketli kıl.
Allah’ım! Bütün işlerimizin sonucunu güzel eyle. Bizi dünya perişanlığından ve ahiret azabından koru. ”

Yapılan Yorumlar
Bir Yorum Yapın