Nazar Ayeti

 Nazar Ayeti
Okunuyor Nazar Ayeti

Göz değmesini (isabetül-ayn) önlemek veya nazar değmesine karşı okunan ayet ve dualar vardır. Kuran-ı Kerim’de Kalem Suresinin son ayetleri olan 51. ve 52. ayetleri nazar değmesine karşı okunabilir. Alimler, Nazar Ayeti olarak adlandırılan Kalem Suresi 51-52. ayetlerini okumuşlar ve nazara karşı okunmasını tavsiye etmişlerdir.

NAZAR AYETİ

Ve in yekâdü’llezîne keferû le-yüzlikûneke bi-ebsârihim lemmâ semiu’zzikra veyekûlûne innehû le-mecnûn. Ve mâ hüve illâ zikrun li’l-‘âlemîn.

ANLAMI (MEÂLİ)

51. Şüphesiz inkar edenler Zikr’i (Kur’-an’ı) duydukları zaman neredeyse seni gözleriyle devirecekler. (Senin için,) “Hiç şüphe yok o bir delidir” diyorlar.
52. Halbuki o (Kur’an), âlemler için ancak bir öğüttür.

NAZAR AYETİ DİNLE

NAZAR AYETLERİ (KALEM SURESİ 51-52. AYETLERİN) TEFSİRİ

51. Ey Muhammed! Kâfirler sana olan şiddetli düşmanlıklarından dolayı, neredeyse gözleriyle seni devirip helak edecekler. Bu, Arapların, “Bana öyle bir baktı ki, neredeyse beni yıkacaktı” sözündendir. İbn Kesîr şöyle der: Bu âyette nazarın, ve tesirinin, Allah’ın izniyle hak olduğuna delil vardır. “Kaderin önüne geçecek bir şey olsaydı, onu göz geçerdi”(Ahmed b. Hanbel, Müsned 6/438; Müslim, Selâm 42, Tîrmizî, Tibb, 17,19.) hadisi de bunu destekler. Onlar, Kur’ân okuduğunu işittiklerinde böyle yapar, kin ve kıskançlıklarının şiddetinden, “Muhammed bir delidir” derler. Yüce Allah onlara cevap olarak şöyle buyurur:

52. Bu mucize Kur’ân, insanlar ve cinler için bir öğüt ve nasihattan başka bir şey değildir. O halde, kendisine Kur’ân inen kimseye nasıl “deli” denilir. Yüce Allah sûreye Peygamberimizin (s.a.v.) yüceliğini anlatarak baş­ladığı gibi, Kur’ân’ın yüceliğini anlatarak, bitirdi ki, bidayet ile nihayet, en parlak bir açıklama ve en güzel bir sona ermede birbirlerine uygun düşsün. (Muhammed Ali Es-SabuniSafvetü’tTefasir)

Yapılan Yorumlar
  • Mustafa MALGAÇ dedi ki:

    Galem suresinin 51.52. Ayetlerinin nazar duası olarak okunmasının da doğru olduğunu bizzat yaşadığım inancım tamdır.ve nazar vardır.MEVLAM ümmeti Muhammet’i kem gözlerden korusun.Bizleri Kur’an ilmiyle yetiştiren Öğreten okutan Rahmetli Ahmet Rasih USLU hocamdan,Anamdan,Babamdan Allah razıolsun.

Bir Yorum Yapın