Kenzül Arş Duası

 Kenzül Arş Duası
Okunuyor Kenzül Arş Duası

Sıkıntılı hallerimizde, ihtiyaçlarımızın giderilmesini şiddetle arzuladığımız anlarda, günahlarımızın af edilmesi istediğimiz her an, Allah’ın merhamet ve şefkatine sığınmak gayesiyle Kenzül Arş duası okuyabiliriz.
Kenzü’l-Arş Duâsı, başta peygamberler hakkı ve hürmeti için, büyük meleklerin hakkı ve hürmeti için, “Bismillahirrahmanirrahim” hakkı ve hürmeti için ve Fatiha Sûresinden başlayıp Kur’ân’ın Sûre-i Celîlelerinin tamamının ilk âyetlerini zikrederek, sûrelerin hakkı ve hürmeti için, Kur’ân’daki kelime ve hecâ harflerinin hakkı ve hürmeti için, peygamberlerden, büyük meleklere ve büyük zatlara kadar bütün muhterem zatların hakkı ve hürmeti için, insanoğlunun ve melâikenin muhtelif hâl ve sıfatları esnasında zikrettikleri Allah’ın isimleri hakkı ve hürmeti için Allah’tan af, bağışlanma, mağfiret ve çok geniş bir çerçeve içinde ihtiyaçlarımızın karşılanmasını isteyen geniş, faziletli ve tesirli bir duadır.

KENZ’ÜL ARŞ DUÂSI

OKUNUŞU:

Bismillâhirrahmânirrahim
Lâ ilâhe illallâhül melikül hakkul mübîn
Lâ ilâhe illallâhül hakemül adlül metîn
Rabbünâ ve rabbü âbâinel evvelîn
Lâ ilâhe illâ ente sübhâneke innî küntü minez zâlimîn
Lâ ilâhe illallâhü vahdehû lâ şerîke leh, lehül mülkü ve lehül hamdü yuhyî ve yümîtü ve hüve hayyün lâ yemûtü ebeden bi yedihil hayru ve ileyhil masıyru ve hüve alâ külli şey’in kadîr
Ve bihî nesteıynü ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azıym
Lâ ilâhe illallâhü şükran li nı’metih
Lâ ilâhe illallâhü ıkrâran bi rubûbiyyetih
Ve sübhânellâhi tenzîhen li azametih
Es’elükellâhümme bi hakkısmikel mektûbi alâ cenâhı cibrîle aleyke yâ rabb
Ve bi hakkısmikel mektûbi alâ cenâhı mîkâiyle aleyke yâ rabb
Ve bi hakkısmikel mektûbi alâ cebheti isrâfile aleyke yâ rabb
Ve bi hakkısmikel mektûbi alâ keffi azrâiyle aleyke yâ rabb
Ve bi hakkısmikellezî semmeyte bihî münkeran ve nekîran aleyke yâ rabb
Ve bi hakkısmike ve esrâri ıbâdike aleyke yâ rabb
Ve bi hakkısmikellezî temme bihil islâmü aleyke yâ rabb
Ve bi hakkısmikellezî telekkâhü âdemü lemmâ hebeta minel cenneti fe nâdâke fe lebbeyte düâehû aleyke yâ rabb
Ve bi hakkısmikellezî nâdâke bihî şîtü aleyke yâ rabb
Ve bi hakkısmikellezî kavveyte bihî hameletel arşi aleyke yâ rabb
Ve bi hakkısmikel mektûbi fit tevrâti vel incîli vez zebûri vel fürkâni aleyke yâ rabb
Ve bi hakkısmike ilâ müntehâ rahmetike alâ ıbâdike aleyke yâ rabb
Ve bi hakkı temâmi kelâmike aleyke yâ rabb
Ve bi hakkısmikellezî nâdâke bihî ibrâhîmü fe cealten nâra aleyhi berden ve selâmen aleyke yâ rabb
Ve bi hakkısmikellezî nâdâke bihî ismâıylü fe necceytehû minez zebhı aleyke yâ rabb
Ve bi hakkısmikellezî nâdâke bihî ishâku fe kadayte hâcetehû aleyke yâ rabb
Ve bi hakkısmikellezî nâdâke bihî hûdü aleyke yâ rabb
Ve bi hakkısmikellezî deâke bihî ya’kûbü fe radedte aleyhi besarahû ve veledehû yûsüfe aleyke yâ rabb
Ve bi hakkısmikellezî nâdâke bihî dâvûdü fe cealtehû halîfeten fil erdı ve elente lehül hadîde fî yedihî aleyke yâ rabb
Ve bi hakkısmikellezî deâke bihî süleymânü fe a’taytehül mülke fil erdı aleyke yâ rabb
Ve bi hakkısmikellezî nâdâke bihî eyyûbü fe necceytehû minel ğammillezî kâne fîhi aleyke yâ rabb
Ve bi hakkısmikellezî nâdâke bihî ıysebnü meryeme fe ahyeyte lehül mevtâ aleyke yâ rabb
Ve bi hakkısmikellezî nâdâke bihî mûsâ lemmâ hâtabeke alet tûri aleyke yâ rabb
Ve bi hakkısmikellezî nâdetke bihî âsiyetümraetü fir’avne fe rezaktehel cennete aleyke yâ rabb
Ve bi hakkısmikellezî nâdâke bihî benû isrâiyle lemmâ câvezül bahra aleyke yâ rabb
Ve bi hakkısmikellezî nâdâke bihil hıdıru lemmâ meşâ alel mâi aleyke yâ rabb
Ve bi hakkısmikellezî nâdâke bihî muhammedün sallellâhü aleyhi ve selleme yevmel ğâri fe necceytehû aleyke yâ rabb
İnneke entel kerîmül kebîr
Hasbûnallâhü ve nı’mel vekîl
Ve lâ hâvle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azıym
Ve sallellâhü alâ seyyidinâ muhammedin ve alâ âlihî ve sahbihî ve sellem
[ads2]

ANLAMI:

Melik, Hakk, Mübin Allah’tan başka ilah yoktur. Hakem, Adl ve Metin Allah’tan başka ilah yoktur. Bizim ve eski atalarımızın Rabbidir. Senden başka İlah yoktur. Sen arınıksındır. Ben zalimlerden oldum. Allah’tan başka ilah yoktur. Onun ortağı yoktur. Yönetim onundur. Övgüler onun içindir.
Diriltir ve öldürür. O diridir ve ebediyen ölmez. Hayır onun kontrolündedir, dönüş onadır. Ve O her şeye gücü yetendir. Ve onunla yardım isteriz. İyilik yapmaya, kötülükten kaçmaya güç kuvvet sadece yüce ve her şeyi bilen Allah’tandır.
Nimetlere şükür olarak, ondan başka ilah yoktur. Rabblığının ikrarı olarak, ondan başka ilah yoktur. Yüceliğini arındırmak için, Allah noksanlıklardan arınıktır.
Ey Allahım! Ya Rabbi! “Cebrail’in kanadında yazılı ismin hürmetine, Mikail’in kanadı üzerinde yazılı ismin hürmetine, İsrafil’in alnında yazılı ismin hürmetine, Azrail’in avucunda yazılı ismin hürmetine, ve senin verdiğin Münker ve Nekir ismi hürmetine, ve kullarının sendeki sırları hürmetine, İslam’ı kendisiyle tamamladığın ismin hürmetine, ve Adem’in senden öğrenip cennetten indirildiği zaman kendisiyle sana seslendiği ve senin de kabul ettiğin ismin hürmetine, Şit’in sana seslendiği ismin hürmetine,
Arşı taşıyan melekleri kendisyle güçlendirdiğin ismin hürmetine, Tevrat’ta, İncil’de, Zebur!da ve Furkan’da yazılı ismin hürmetine, kullarına rahmetini sonsuza kadar ulaştırdığın ismin hürmetine, sözlerin tamamı hürmetine, İbrahim ateşe atıldığında hangi isminle sana seslendi de ateş soğuk ve selamet olduysa işte o ismin hürmetine, İsmail kesilirken hangi isminle seslendi de onu kesilmekten kurtardıysan işte o ismin hürmetine,
İshak hangi isminle sana yalvardı da sen onun ihtiyaçlarını karşıladıysan işte o ismin hürmetine, Hud hangi isminle sana seslendiyse işte o ismin hürmetine, Yakup sana hangi isminle dua etti de sen onun gözlerini ve çocuklarını ona geri verdiysen işte o ismin hürmetine, Davut hangi isminle sana seslendi de sen onu yeryüzüne halife yaptıysan ve demiri onun elinde yumuşattıysan işte o ismin hürmetine,
Süleyman hangi isminle sana dua etti de sen onu yeryüzüne kral yaptıysan işte o ismin hürmetine, Eyyüb hangi isminle sana seslendi de sen onu içinde bulunduğu sıkıntılardan kurtardıysan işte o ismin hürmetine, Meryem oğlu İsa hangi isminle sana seslenip de onunla ölüyü dirilttiysen işte o ismin hürmetine,
Musa hangi isminle sana seslendi de sen ona Tur’da hitap ettiysen işte o ismin hürmetine Firavunun karısı Asiye sana hangi isminle seslendi de sen onu cennette rızıklandırdıysan işte o ismin hürmetine, israiloğulları sana hangi isminle seslendiler de denizi geçirdiysen işte o ismin hürmetine, Hızır hangi isminle seslendi de onu suda yürüttüysen işte o ismin hürmetine, Muhammed SAV sana mağarada hangi isminle seslendi de sen onu kurtardıysan işte o ismin hürmetine” senden istiyorum.
Hiç şüphesiz sen cömertsin, büyüksün. Bize Allah yeter. O ne güzel vekildir. İyilik yapmaya da kötülükten kaçmaya da güç kuvvet sadece yüce ve büyük Allah’tandır. Allah (c.c.)’ın Salat ve Selâmı Efendimiz Muhammed (s.a.v.)’e, ailesine ve arkadaşlarına olsun.

Yapılan Yorumlar
Bir Yorum Yapın