Kunut Duaları

 Kunut Duaları
Okunuyor Kunut Duaları

Kunut duaları vitir namazının üçüncü rekatında zamm-ı sureden sonra, iftitah tekbiri gibi tekbir alındıktan sonra okunur. Bu tekbiri almak ve ardından Kunut duasını okumak vaciptir. Bundan dolayı kunût duasının terki veya tehirinden dolayı sehiv secdesi yapmak gerekir.

Kunut Nedir?

Sözlükte Allah’a ihlasla kulluk etmek, namaz ve duayı uzatmak, sükut etmek, dua etmek, ibadet kastıyla ayakta durmak gibi anlamlara gelen kunut, dini bir terim olarak, namazda rükudan önce veya sonra ayakta dua etmeyi ifade eder.
Hanefilere göre, vitir namazının üçüncü rekatında kunut yapmak vaciptir. Kunutta tekbir alnır ve kunut duaları olan “Allahümme inna neste’inuke” ve “Allahümme iyyake na’büdü” duaları okunur. (İbn Abidin, Reddü’l-muhtar, II, 6). Bu duayı bilmeyen kimse “Rabbena atina” duasını okur veya üç defa “Allahümmeğfir li” der. Namazda kunutu unutan kişi, namazın sonunda sehiv secdesi yapar Şafii ve Malikilere göre ise, sabah namazının ikinci rekatında, rükudan sonra kunut yapılır. Sabah namazında kunut yapmak Şafiilere göre sünnet, Malikilere göre ise müstehaptır. Şafii veya Maliki imamın arkasında sabah namazı kılan bir Hanefi, dilerse kunut duasına katılır, dilerse sessizce bekler (Merğinani, el-Hidaye, I, 66).

Şu kunut dualarındaki kulluk ifadelerini biraz düşünürsek ne büyük bir incelik var! Akşama kadar türlü meşakkat içinde çeşitli ihtiyaç ve hallerde bulunan bir Müslüman, akşam olup istirahata çekileceği zaman nasıl yalvarıyor? Nasıl kulluğunu Allah’a arzediyor. Allah’dan yardım istiyor. Allah’dan günahlarını affetmesini, bağışlamasını istiyor. Allah’dan daima hidayet istiyor. O’na güveniyor. O’na sığınıyor. Her işinde Allah’ın ismini zikrettiğini (andığını) söylüyor. Kulluğunu ancak O’na yaptığını, O’na secde ettiğini söylüyor. Yani, Allah’ın büyüklüğünü, kendisinin de Allah’a muhtaç olduğunu söylüyor.

KUNUT DUÂSI – 1

OKUNUŞU

Allâhümme innâ nesteînüke ve nestağfirüke ve nestehdik. Ve nü’minü bike ve netûbü ileyk. Ve netevekkelü aleyke ve nüsnî aleykel-hayra küllehû neşkürüke ve lâ nekfürüke ve nahleu ve netrükü men yefcürük.

ANLAMI

Allahım! Senden yardım isteriz, günahlarımızı bağışlamanı isteriz, razı olduğun şeylere hidayet etmeni isteriz. Sana inanırız, sana tevbe ederiz. Sana güveniriz. Bize verdiğin bütün nimetleri bilerek seni hayır ile öğeriz. Sana şükrederiz. Hiçbir nimetini inkar etmez ve onları başkasından bilmeyiz. Nimetlerini inkar eden ve sana karşı geleni bırakırız.

KUNUT DUÂSI-1 DİNLE ve EZBERLE

KUNUT DUÂSI – 2

OKUNUŞU

Allâhümme iyyâke na’büdü ve leke nüsalli ve nescüdü ve ileyke nes’a ve nahfidü nercû rahmeteke ve nahşâ azâbeke inne azâbeke bil’küffâri mülhık.

ANLAMI

Allahım! Biz yalnız sana kulluk ederiz. Namazı yalnız senin için kılarız, ancak sana secde ederiz. Yalnız sana koşar ve sana yaklaştıracak şeyleri kazanmaya çalışırız. İbadetlerini sevinçle yaparız. Rahmetinin devamını ve çoğalmasını dileriz. Azabından korkarız, şüphesiz senin azabın kafirlere ve inançsızlara ulaşır.

KUNUT DUÂSI-2 DİNLE ve EZBERLE

Yapılan Yorumlar
Bir Yorum Yapın