Sünnet Merasimi Duası

 Sünnet Merasimi Duası
Okunuyor Sünnet Merasimi Duası

“Sünnet” (hitan); erkeğin üreme organının ucundaki derinin kesilmesine denir. Sünnet olmak, insanın fıtratının gereği (Buhârî, Libas, 62; Müslim,Tahare, 49) ve peygamberimizin sünnetidir. Sünnet, İslâm’ın şiarı olduğu gibi, sağlık açısından birçok yararı da vardır. Sünnet esnasında şöyle dua edilebilir;


Okunuşu: “E’ûzü billahi mine’ş-şeytâni’r-racîm. Bismillâhi’r-rahmâni’r-rahîm. Elhamdülillâhi rabbi’l-alemin. Ve’s-salâtü ve’s- selâmü ‘alâ rasûlinâ Muhammedin ve ‘alâ âlihî ve eshâbihî ecma’în.
Rabbenâ heb lenâ min ezvâcinâ ve zürriyyâtinâ kurrate a’yunin vec’alnâ lil-müttekîne imâmâ. Allâhümme eksir mâlehû ve veledehû ve bârik lehû fî mâ a’taytehû.”

Anlamı: “Kovulmuş şeytandan Allah’a sığınırım. Rahman ve Rahim Allahın adı ile.
Alemlerin Rabbi Allaha hamd olsun. Peygamberimiz Hz. Muhammed’e âl ve ashabının hepsine salât ve selâm olsun.
Ey Rabbimiz! Eşlerimizi ve çocuklarımızı bize göz aydınlığı kıl ve bizi Allaha karşı gelmekten sakınanlara önder eyle.” (Furkan, 25/74)
“Allahım, bu kulunun evladını, malını ve ona verdiklerini mübarek eyle.” (Buhârî, De’avât, 25)

“Ya Rab! Peygamberimizin sünnet-i seniyyesine uyarak yavrusunu sünnet ettiren bu kardeşimizin amelini makbul, günahlarını mağfur eyle. Bu güzel sünnetin icrasını ve her hayırlı işini başarı ile tamamına erdir. Evladını kendisine, ailesine, yakınlarına, milletine, insanlığa hayırlı, faydalı eyle. Salih evlatlar olarak yetişmelerine yardım eyle.
Ya Rab! Sünneti gerçekleştirilen yavrumuza acı, elem ve ızdırap çektirme. Varsa ağrı ve elemlerini dindir. Onu lütfunla ve merhametinle sevindir, mesrur eyle. Sünnet olan evladımızı Sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed’in nurlu ve kutlu yolundan ayırma. O’nun yüce ahlâkından nasiplenerek, İslâm ahlâkı ile yetişmesini nasip eyle. Sünnet-i Seniyye’yi anlayarak idrak etmeyi, iman-ı kâmil ile şereflenerek dinî gayret üzere bulunmayı lütfeyle. Cümlemizin yavrularını Kur ân ve Sünnetin ışığından ve feyzinden hissedar eyle.
Ya Rabbi! Bütün çocuklarımızı insanî ve ahlâkî güzelliklerle mücehhez olarak yetiştirmeyi ihsan eyle. Görünür görünmez kaza ve belalardan bütün çocuklarımızı koru. Zararlı alışkanlıklardan ve kötü emelli kimselerden bütün çocuklarımızı muhafaza eyle. Sevgi ile büyüyerek bütün insanlığın sıhhat ve esenliği için çalışan, çaba sarf eden birer yetişkin olmalarını lüfeyle. Amin. ”

Yapılan Yorumlar
Bir Yorum Yapın